Menu

Kallelse till årsstämma

Notice to attend the annual general meeting

 

med aktieägarna i

with the shareholders in

 

EcoEnergy Scandinavia Holding AB (556736-6256)

(”Bolaget”) (the “Company”)

The English text is an unofficial translation.

 

Tid / Date

Fredagen den 28 juli 2017 kl. 14.00/ Friday 28th of July 2017 at 2.00 p.m.

Plats / Venue

Sveavägen 52, Stockholm (Advokatfirman Guide)  / Sveavägen 52, Stockholm (Advokatfirman Guide)

Deltagande / Attendance

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall vara införd i aktieboken, den 27 juli 2017. Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ombeds anmäla sig till bolaget på e-post admin@ecoenergy.se senast kl 16.00 den 27 juli 2017. Vid anmälan skall anges namn, adress, telefonnummer, e-postadress, person- eller organisationsnummer samt antal aktier.

Shareholders wishing to participate in the meeting must be entered in the shareholders´ register July 27th,, 2017. Shareholders wishing to participate are asked to give notice of their intent to participate at the meeting via e-mail to admin@ecoenergy.se no later than 4.00 p.m. on July 27th 2017. In the notice of attendance shall be stated: name, address, telephone number, e-mail address, personal or corporate id number and the number of shares held by the shareholder.

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller mot­svarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registrerings­bevis får inte vara äldre än ett år.

Shareholders who are being represented by representatives shall issue a dated power of attorney for the representative. If the power of attorney is issued by a legal entity, a certified copy of certificate of incorporation, or equivalent, for the legal entity shall be enclosed. The power of attorney and any certificate of incorporation may not be issued more than one year prior to the date of general meeting.

Förslag till dagordning: / Proposed agenda:

 • Öppnande av stämman / Opening of the general meeting
 • Val av ordförande vid stämman / Election of the chairman of the meeting
 • Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting register
 • Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda
 • Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet / Election of one or two persons to attest the minutes of the meeting
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened
 • Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse / Submission of the annual report and the auditors’ report
 • Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning / Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet
 • Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / Resolutions on the appropriation of the profit or loss in accordance to the adopted balance sheet
 • Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter / Resolutions regarding discharge of the members of the board of directors from liability
 • Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna / Determination of fees to members of the board of directors and auditors
 • Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter / Determination of the number of members, and deputy members, of the board of directors and, where applicable, the number of auditors and deputy auditors
 • Val av styrelseordförande och styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer och revisorsuppleanter / Election of the chairman of the board of directors, members of the board of directors and, where applicable, auditors and deputy auditors
 • Bemyndigande till styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta de justeringar i beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller andra formella krav för att kunna verkställa beslut enligt ovan / Authorization the board of directors, or anyone appointed by the board of directors, to make such minor adjustments to the resolution above that may become necessary in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office or other formal requirement to be able to formalize above decisions
 • Årsstämmans avslutande / Closing of the annual general meeting

 

Angående punkt 11 / Regarding item 11

Aktieägare föreslår att årsstämman beslutar att inget arvode ska utgå till styrelsen för räkenskapsåret 2017. / Shareholders propose that the annual general meeting shall resolve that no remuneration shall be paid to the board of directors for the financial year 2017.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt företedda räkningar baserade på tid för uppdragets utförande. / The board of directors proposes that the annual general meeting resolves that the auditor shall be entitled to remuneration in accordance with duly issued invoices based upon the time for the fulfilment of the assignment.

Angående punkt 12 & 13 / Regarding item 12 & 13

Styrelsen föreslås omfattas av tre ledamöter

Omval styrelseledamöter / Re-election Board Members; Jörgen Andersson (styrelseordförande / Chairman) och / and Bo Thorén och/and Dag Andresen

Omval revisor / Re-election auditor; Axel Nelén

 

/ The annual report and the auditor’s report

Övrig information / Other information

 

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 13 juli 2017. Nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress samt kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman. / The annual report and the auditor’s report will be held available at the Company’s premises as from 13 July 2017. The aforementioned documentation will also be sent to shareholders upon request to the address stated in the request. The documentation will also be available at the annual general meeting.

__________

Stockholm, juni 2017 / June 2017

 

Styrelsen för / The Board of Directors of

EcoEnergy Scandinavia Holding AB

 

 

eco-start